Sihtasutus Jaan Poska Mälestusfond

Sihtasutuse eesmärgiks on Jaan Poska kui silmapaistva Eesti riigimehe mälestuse jäädvustamine ja tema mälestusega seotud objektide hoolduse korraldamine.

Asutajad: Peeter Järvelaid, Enn Sarap, Matti Päts, Johannes Kert, Ott Arder, Jaan Arder, Tarmo-Andre Elvisto, Peedu Ojamaa

Juhatuse liikmed: Jüri Trei, Jüri Kraft, Tarmo-Andre Elvisto

Nõukogu liikmed: Johannes Kert, Kristiina Aimla, Matti Päts, Peeter Järvelaid

Poska fond on osalenud erinevatel Jaan Poska mälestusettevõtmisetel.

TEGEVUSARUANNE 2001

Sihtasutus asutati asutajate poolt eesmärgiga kaasa aidata Eesti Vabariigi loomise ja riikliku järjepidevuse ajaloo objektiivsele kajastamisele ja selle mälestusmärkide jäädvustamisele;

Jaan Poska kui silmapaistva Eesti riigimehe mälestuse jäädvustamisele;

kaasaja Eesti professionaalsete riigimeeste kõrge eetilisuse tunnustamise eesmärgil.

Sihtasutuse asutamisotsus kinnitati 14.02.2001 a.

Oma esimesel tegevusaastal tegelesime sihtasutuse asutamise, avalike ürituste korraldamise ja projektide ettevalmistamisega, milledest olulisem Jaan Poska kodumaja renoveerimise ja kasutuselevõtu projekt.

24. jaanuaril 2001 a. korraldasime Jaan Poska 135 sünniaastapäeva puhul piduliku aktuse Eesti Panga ajaloolises sammassaalis. Toimusid ettekanded, sõnavõtud, kontsertprogramm “Elavad Klassikud”.

Osavõtjaid üle 50 inimese. Üritus leidis kajastamist avalikes meediakanalites.

Avalikest üritustest tuleks mainida veel Jaan Poska kodumaja korrastamiseks korraldatud talguid, kus toimus ka kontsert. Osaleti veel Jaan Poska surma-aastapäeva ja Tartu Rahu aastapäeva tähistamisel.

Projektide ettevalmistuses keskenduti ajaloo -, arhitektuuri -ja kultuurimälestisest Jaan Poska ajaloolise kodumaja renoveerimise ja kasutuselevõtu projekti ettevalmistamisele.

Tegevus toimus kahes põhisuunas:

Seismine selle eest, et nimetatud haruldast ja hästi säilinud Eesti omariikluse mälestist koheldaks sellele kohasel ja vajalikul moel.
Maja reaalse renoveerimisprojekti väljatöötamine, selleks partnerite otsimine.

Jaan Poska maja restaureerimise ja edasise kasutuselevõtu tegevuskava 2002.
(Väljavõte)

I Projekti lähteülesanded.

Käesolev projekt on koostatud arhitektuuri – ja ajaloomälestisena riikliku kaitse all oleva, Jaan Poska tn.8 aadressil paikneva hoone restaureerimiseks ja hoonele sobiva kasutusotstarbe loomiseks.

Antud projekti raames tuleb:

Restaureerida Jaan Poska maja, aadressil Jaan Poska tn. 8, antud hoonele kui ajaloo- ja arhitektuurimälestisele väärilisel moel. Arvestatud on hoone ja selle säilinud detailide ja elementide kui olulise ajaloolise substantsi säästva renoveerimise olulisust ja sobilikkust. Hoone restaureerimise käigus väärtustada originaalmaterjali säilimist ja kasutamist ja restaureerimismeistrite väljaõpet.
Restaureeritud hoone võtta kasutusele:
Eesti Vabariigi omariikluse tekke ajalugu ja selle saavutamise protsessis silmapaistnud isikute mälestust säilitades ja väärtustades; nn. Riigivanemate, e. Riikluse muuseumi loomine.
Erinevate riigi-ja muninitsipaalasutustele esindusürituste korraldamiseks sobiva ja Kadrioru ja kesklinna seltsi ja kultuurielu elavdava keskusena, e. nn. esindussalongi loomine.

II Projekt “Poska maja” kirjeldus.

Projekti ajalugu.

Käesoleva projektiga on SA Jaan Poska Mälestusfondi poolt tegeletud alates 2000 aastast. Läbirääkimisi on peetud eri osapooltega sealhulgas Tallinna linna eri ametkondade, EV Välisministeeriumi, EVJustiitsministeeriumi, EV Kaitseministeeriumi, EV Presidendikantselei, Eesti advokatuuri jt. juriidiliste ning mitmete ühiskonna ja kultuuritegelastega. Projekt on pälvinud laialdast mõistmist ja toetust. Jaan Poska maja saatuse eest on seistud nii Tallinna volikogus kui linnakohtus.

Projekti taustast.

Projekt sündis soovist kaasa aidata Eesti Vabariigi loomise mälestust talletava ajaloo-, kultuuri – ja arhitektuuripärandi säilitamisele ja selle adekvaatsele eksponeerimisele. Jaan Poska maja näol on tegu ainulaadse ajaloo- ja arhitektuurimälestisega. Selle hoone asjatundlik renoveerimine ja sobiv kasutuselevõtt aitab väärtustada nii Eesti Vabariigi iseseisvuse saavutamist kui säilitada ajaloolist Kadrioru puitarhitektuuri ja miljööväärtust.

Arvesse võtta antud hoone ajaloolist tausta, st. selle kuulumist Eesti Vabariigi ajaloos väga olulise tähtsusega ühiskonna – ja riigitegelasele, Jaan Poskale. Meenutuseks, et antud hoone ei tähenda lihtsalt ühe Eesti Vabariigile alusepanija, esimese Eesti välisministri, Tartu rahu sõlmija ja Tallinna linna juhtimise eduka eestlaskonna kätte tooja elukohta, vaid see maja oli nii tolleaegse eestlaskonna kokkusaamise, seltsielu kui ka Jaan Poska töö ühiskondlike ja ametiasjade ajamise kohaks.
Seega saab hoone kasutusotstarbeks ühiskondlikult avatud kasutus.

Vajadust lähtuda kaasaegsetest puithoonete renoveerimise ja restaureerimise põhimõtetest ja nende tutvustamisest. Maja põhikonstruktsioonid on taastamiskõlbulikud, maja juures on puutumatuna säilinud huvitavaid arhitektuurilisi ja piirkonnale iseloomulikke detaile. Käesoleva hoone sihiteadlik restaureerimine täiendaks hästi meie puithoonete ja ansamblite renoveerimise kohta avatut infopanka ja oleks väärtuslikuks kogemuse talletuseks.
Kasutada tuleb kõrgekvaliteedilist restauraatorite tööd ja saadav infopagas üldsusele kasutamiseks talletada.

Süsteemipärase renoveerimisega ja hoonele sobiva funktsiooni leidmisega kaasa aidata maailmas ainulaadse puitmajade koosluse säilitamisele Jaan Poska tänaval.

Hoonele üldsusele kasuliku, Kadrioru miljöösse sobiva avatud funktsiooni leidmist ja selle igati tehniliselt kaasaegset lahendamist. Põhipartnerite nagu Tallinna linnavalitsus, EV Kultuuriministeerium, EV Välisministeerium, EV Presidendikantselei, EV Kaitseministeerium jt. esindusürituste vajadustega arvestamine. Seega oluline on hoone esindusfunktsioon.
Hoone kasutamisega mõjutada Kadrioru puitasumi sotsiaalset keskkonda sobilikus suunas.